Sökning: "Olika åldersgrupper förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Olika åldersgrupper förskola.

 1. 1. "Jag älskar att prata med barnen" - En kvalitativ studie om förskollärares användning av literacy som ett språkfrämjande verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna Chavéus; Emma Cedergren; [2018]
  Nyckelord :förskola; kommunikation; literacy; språkutveckling;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med vår studie är att undersöka och synliggöra hur förskollärare arbetar språkfrämjande med literacy i förskolan. Detta då bland andra Skolverket (2018) poängterar vikten av att tidigt introducera läs- och skriftspråket för barn samt uppmanar förskollärare att ta tillvara på barns intresse för olika sorters bilder och texter. LÄS MER

 2. 2. Matematik finns överallt i förskolan!

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Pauline Lingestad; Kristina Rödin; [2015]
  Nyckelord :Matematik; förskola; barn; läroplanen; sociokulturellt perspektiv; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare arbetar med och hur de synliggör matematik i förskolan. Tanken var även att belysa hur prioriterad matematiken är i den vardagliga verksamheten på förskolan. Denna studie bygger på en kvalitativ studie. LÄS MER

 3. 3. Vattenlek i förskolan : Möjligheter till fysik i förskolan

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Mikaela Aronsson Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Float and sink; physics inpreschool; natural science in preschool; preschool; water; Flyta och sjunka; fysik i förskolan; naturvetenskap i förskolan; förskola; vatten;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate witch knowledge and thoughts children will have about the term of floating and sinking, and witch possibilities there is to make various knowledge visible in preschool physics through playing with water. The study also concern the differences and similarities between two different groups of age who have participated in the study. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers och barns välbefinnande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Marcus Hansson; Rosanna Nordahl; [2013]
  Nyckelord :hälsa; hälsoperspektiv; välbefinnande; förskola; aktiviteter; grupper; miljö;

  Sammanfattning : Resultaten av forskning om hälsa tyder på att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och hälsa. Utgångspunkten för denna undersökning var att vi antog att förskolor inte arbetar på samma sätt med hälsa och fysisk aktivitet eftersom de lokala strävansmålen ser olika ut. LÄS MER

 5. 5. Kreativa Rum : Den fysiska inomhusmiljöns betydelse för kreativitet och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Daniel Jonsved; [2013]
  Nyckelord :Förskola; Inomhusmiljö; Pedagogik; Ramfaktorer; Samtalsintervju;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att undersöka hur verksamma förskollärare arbetar med att utforma förskolans fysiska inomhusmiljö för att främja kreativitet och lärande. Med inriktning mot skapande verksamhet. LÄS MER