Sökning: "Oliver Gilchrist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oliver Gilchrist.

  1. 1. Energisimulering Av Äldre Flerbostadshus : En simulering av förbättringspotential i äldrefastigheter med hjälp av solceller, värmepumpar och tilläggsisolering.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

    Författare :Oliver Gilchrist; Emil Larsson; [2017]
    Nyckelord :Energieffektivisering; Energiberäkningar; VIP Energy; Energibalans; transmissionsförluster;

    Sammanfattning : I detta examenarbete har olika energieffektiviseringsåtgärder jämförts på två flerbostadshus i Ljungby kommun vars namn är Halfdan och Arngrim. I det första alternativet modulerades de befintliga byggnaderna för att kunna se dess totala energianvändning. LÄS MER