Sökning: "Oliver Granqvist Jönsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oliver Granqvist Jönsson.

  1. 1. Hur upplever Svenska soldater stress under utlandstjänst samt i övergången utlandstjänst till hemkomst? : - En kvalitativ studie med fokus på fysisk aktivitet, stress samt träningsvanor.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Oliver Granqvist Jönsson; [2016]
    Nyckelord :Deployment; physical activity stress; soldiers; swedish armed forces; transition.; Fysisk aktivitet; Försvarsmakten; Soldater; Stress; Utlandstjänst; Övergång.;

    Sammanfattning : Huvudsyftet med föreliggande studie är att belysa soldaters upplevelser av stress underutlandstjänst, samt stress i övergången utlandstjänst till hemkomst med fokus på fysiskaktivitet och träningsvanor. Vidare var det av intresse att studera soldaters upplevelse avhjälp/stöd. LÄS MER