Sökning: "Oliver Park"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Oliver Park.

 1. 1. Storskalig turismutveckling på en värdefull plats : En enkätstudie om utvecklingen av naturområdet Skutberget i Karlstad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för geografi och turism; Karlstads universitet/Avdelningen för geografi och turism

  Författare :Albert Holmer; Oliver Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Place value; New establishments; Destination development; Local residents; Platsvärde; Nyetablering; Destinationsutveckling; Lokalinvånare;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka värdet av en plats och hur det kan påverka lokalbefolkningens inställning till storskalig turismutveckling och nyetablering. För att besvara syftet har naturområdet Skutberget i Karlstad valts ut och etableringen av Muminvärlden utifrån frågeställningarna: Hur värderas naturområdet Skutberget som plats? samt Vad har invånarna för inställning till etableringen av en Muminvärld på Skutberget? I studien testades även fyra olika hypoteser där hypotes 1 och 2 ämnar besvara frågeställning 1 medan hypotes 3 och 4 kopplar an till frågeställning 2. LÄS MER

 2. 2. Riskhänsyn i detaljplaneprocessen - En fallstudie av Kristinebergs Slott 11 och Samverkancentralen Park 1

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet; Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Oliver Walsh; [2017]
  Nyckelord :Risk Management Process; Risk Governance; Risk Communication; Land Use Spatial Planning; Riskhanteringsprocessen; riskkommunikation; fysisk planering; detaljplan; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As populations and cities grow, spatial planning is crucial. As the planned environment becomes more and more complex, so does managing risk and experts within the field are still debating how this is best done. To asses this undefined area of practice, a case study of the land use plan Kristinebergs Slott 11 was conducted. LÄS MER

 3. 3. Building Social Capital : A Field Study of the Active, Beautiful and Clean Waters (ABC Waters) Programme in Singapore

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oliver Tovatt; [2015]
  Nyckelord :Singapore; social capital; landscape perceptions; blue-green infrastructure; social engineering; bioengineering; social architecture; social sustainability; water infrastructure; biophilia; socialt kapital; landskapsarkitektur; blågrön infrastruktur; social ingenjörskonst; social stadsplanering; robert putnam;

  Sammanfattning : This thesis presents a field study examining the effect of the Active, Beautiful and Clean Waters (ABC Waters) Programme in Singapore on social capital. Based on a multi-disciplinary approach and following the theoretical framework of bonding and bridging social capital developed by Robert Putnam and others, three different cases of the ABC Programme were compared, looking particularly at the level of blue-green landscape integration. LÄS MER

 4. 4. Industrial parks – a new entrance strategy to the Chinese market

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Johansson; Jan Isaksson; Oliver Larsson Regnström; [2010]
  Nyckelord :Industrial parks; establishment; China; culture; guanxi; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to shed light on possible cultural, political and legal problems and possibilities that may arise when western companies enter the Chinese market by means of an industrial park. Conclusions: Industrial parks are not a universal establishment strategy that solves all potential problems. LÄS MER