Sökning: "Oliver Prytz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oliver Prytz.

  1. 1. Simulering av defekten “charge weld” analyserad mot verkligheten

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

    Författare :Anton Larsson; Oliver Prytz; [2021]
    Nyckelord :Charge Weld; Defekt; Aluminium; Strängpressning; OFP; oförstörande provningsmetoder;

    Sammanfattning : Inom strängpressning av aluminium uppstår defekten charge weld vid byte av göt, då det gamla materialet sammanbinds med det nya. Denna defekt medför bland annat försämrad hållfasthet hos materialet. Med en ökad användning av aluminium i världen ökar även kvalitetskraven hos användarna. LÄS MER