Sökning: "Oliver Svanberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oliver Svanberg.

  1. 1. Verklighetens politiker : En intervju och observationsanalys

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Oliver Edqvist; Johan Svanberg; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER