Sökning: "Olivia Ahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olivia Ahl.

  1. 1. Vårdnadstvister - En rättsfallsanalys av hur förälderns kön påverkar rättens bedömning i vårdnadsfrågan

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Olivia Ahl; [2019]
    Nyckelord :familjerätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Enligt lag har ett barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Det kan tyckas att dessa grundläggande tankarna om barnets rättigheter som stadgas i de inledande bestämmelserna i 6 kap. LÄS MER