Sökning: "Olivia Borring"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olivia Borring.

  1. 1. “[I]ngen pallar ju anteckna med papper och penna” - En intervjustudie om digitala eller analoga anteckningar i den digitaliserade svenska skolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Olivia Borring; Alice Hörnestig; [2020]
    Nyckelord :Digitala anteckningar; Fenomenografi; Gymnasieskolan; Papper och penna; Samhällskunskap; Undervisningstempo;

    Sammanfattning : Detta examensarbete ämnar till att svara på frågeställningen: Vilka problem och möjligheter upplever gymnasieelever i samhällsorienterande ämnen, i Malmö, att det finns med att föra anteckningar med hjälp av digitala verktyg jämfört med papper och penna? Motivering till valet av frågeställningen bygger på ett intresse av att se vilka konsekvenser digitalisering av den svenska skolan kan leda till i allmänhet och för anteckningar och lärande i synnerhet. Vår teoretiska förankring och vår metod grundar sig i fenomenografi som synliggör upplevelser av fenomen. LÄS MER