Sökning: "Olivia Fridén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olivia Fridén.

  1. 1. Patientens upplevelse av fysisk beröring i omvårdnad – en litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Olivia Fridén; Yrsa Söderlund; [2020-06-26]
    Nyckelord :Beröring; patientupplevelse; omvårdnad; sjuksköterska.;

    Sammanfattning : Fysisk kontakt är nödvändig i omvårdnad, trots det är patientupplevelsen av attbli fysisk berörd av vårdpersonal bristfälligt beskriven i litteraturen. Beröringenkommunicerar oavsett hur den används och den kan användas både för att utföra procedurerinom omvårdnad men också expressivt för att uttrycka känslor. LÄS MER