Sökning: "Olivia Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Olivia Gustafsson.

 1. 1. ”Jag startade inte företag för att bli rik.” : En diskursanalytisk studie om synen på kvinnligt och manligt företagande i den offentliga debatten under perioden 1990–2020.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  Författare :Olivia Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :Entreprenörskap; kvinnligt och manligt företagande; dagstidningar; genusperspektiv;

  Sammanfattning : Ett viktigt mål för Sveriges näringsliv är att det ska finnas samma möjligheter för kvinnor som män att driva företag, men trots detta finns det tydliga exempel på att kvinnor diskrimineras både på arbetsmarknaden och som företagare. Tidigare forskning konstaterar att företagande har en stark manlig identitet och att det kvinnliga företagandet ifrågasätts än idag. LÄS MER

 2. 2. Kreditavregleringens effekter på de svenska storbankerna : En jämförande studie av Handelsbanken och Nordbanken

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Olivia Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Nordbanken; Nordea; Handelsbanken; kreditavreglering; Novemberrevolutionen; utlåning.;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att undersöka Handelsbankens och Nordbankens utlåning under åren 1982–1990 med fokus på kreditavregleringen 1985 och dess effekter på ekonomin. Detta görs genom att undersöka årsrapporter från de båda bankerna under perioden, samt även årsredovisningar från Uplandsbanken och Sundsvallsbanken i och med fusionen med Nordbanken 1986. LÄS MER

 3. 3. Storleksstrategier inom svenska modeföretag : och dess påverkan på kunders syn på storlekar och passform

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fanny Byhmer Svensson; Olivia Gustafsson; Ida Tornberg; [2022]
  Nyckelord :Size chart; Measurement chart; Fit; Assortment planning; Returns; Size strategy; Profitability; Måttlista; Passform; Storlekssystem; Sortimentsplanering; Returer; Storleksstrategi; Lönsamhet;

  Sammanfattning : Kläder i samma storlek från samma företag kan skilja sig radikalt mot varandra men det kan även skilja sig mellan olika företag. Som konsument kan du beställa samma storlek från två olika företag och motta produkter som skiljer sig stort i upplevd passform. LÄS MER

 4. 4. Evaluating the Implementation and Results of EU 2017/745

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Olivia Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :MDR; regulation; implementation evaluation; implementation result; MDR; förordning; implementeringsutvärdering; implementeringsresultat;

  Sammanfattning : The new regulation on medical devices, EU 2017/745, came into force in May 2021 meaning that all economic operators in the industry need to adhere to new, stricter requirements. As there is yet no common practice on how to implement and comply with the new requirements, many struggles with this. LÄS MER

 5. 5. Bedömarvariation och tolkningsgemenskap : En studie av fem svensklärarstudenters bedömning och respons på elevtexter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Elin Karlsson; Olivia Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :svenska; likvärdig bedömning; samstämmighet; bedömarvariation; lärarstudenter; interbedömarreliabilitet; respons; texttriangeln; tolkningsgemenskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka interbedömarreliabiliteten mellan svensklärarstudenter på lärarprogrammets sista år och i vilken utsträckning deras summativa och formativa bedömning är samstämmig. Fem svensklärarstudenter från samma universitet fick i uppgift att individuellt bedöma tre olika elevtexter. LÄS MER