Sökning: "Olivia Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Olivia Gustafsson.

 1. 1. Hur skapas mening under en samhällskris? : En kvalitativ studie med fokus på “Sensemaking” i organisationer: Tolkning av ett digitalt möte som behandlar ledarskap och entreprenörskap i samhällskrisen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Olivia Gustafsson; Maja Lundholm; [2020]
  Nyckelord :Sense making; Sense giving; Sense taking; Crisis Management; Meningsskapande; Krishantering;

  Sammanfattning : Det är många före oss som valt att intressera sig för sensemaking, meningsskapande, i och runt organisationer. Det finns även mycket forskning om hur man bör gå tillväga och arbeta med sin meningsskapande process när man ställs inför en krissituation. LÄS MER

 2. 2. Ethical perspectives and cultural differences regarding repatriation and management of human skeletal remains : Rapa Nui case study

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Olivia Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Repatriation; ethics; Indigenous; Rapa Nui; and post-colonialism; Repatriering; etik; Ursprungsbefolkning; Rapa Nui och post-kolonialism;

  Sammanfattning : Rapa Nui (Easter Island) is an island in the Pacific Ocean which has been colonised over a long period of time. Colonisers have exploited the island through looting and trading Rapanui (the Indigenous people) human skeletal remains. LÄS MER

 3. 3. Blodsmittade patienters upplevelse av vårdens bemötande : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Alicia Östergren; Olivia Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Hiv; Hepatit B; Hepatit C; bemötande; omvårdnad; stigmatisering.;

  Sammanfattning : Introduktion Ordet blodsmitta definieras av en smitta som överförs via blod, blodprodukter eller blodtillblandade kroppsvätskor. De huvudsakliga smittämnena är Hepatit B, Hepatit C och humant immunbristvirus (HIV). Många blodsmittade kan uppleva att de lever i ett stigmatiserat samhälle där de ses som smittsamma och sjuka. LÄS MER

 4. 4. Det gränslösa arbetet -En studie om hur det gränslösa arbetet påverkar den upplevda stressen för män respektive kvinnor

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Fröst; Olivia Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Boundless work; flexibility; work life balance; gender norms; stress;

  Sammanfattning : Today's digital development has created opportunities for a flexible working life, which is symbolized by the flexibility to be able to work wherever you want and when you want. This flexibility has given the individual a power to decide for themselves how they want to use their availability. LÄS MER

 5. 5. Standardiserad testmetod för tryckindikerande stasband

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Agnes Westerlund; Olivia Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Stasband; testmetod; testrigg;

  Sammanfattning : Stasband används i samband med intravenösa stick inom vården. Ortrud Medical har utvecklat tryckindikerande stasband som används för att optimera förutsättningarna för ett lyckat stick. Banden är utformade med en sensor som påvisar när trycket runt armen befinner sig inom ett visst intervall. LÄS MER