Sökning: "Olivia Hasselgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olivia Hasselgren.

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av arbete nära död och handledningens betydelse. En intervjustudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Olivia Hasselgren; Johan Thorngren; [2010]
    Nyckelord :död; handledning; hantering; hospice; palliativ vård; stöd;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor som arbetar med lidande och döende patienter utsätts för stark känslomässig påfrestning. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor ofta känner sig otillräckliga i vårdandet av patienterna samt att de saknar stöd från arbetsplatsen för att bearbeta sina känslor. LÄS MER