Sökning: "Olivia Hertzberg Carling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olivia Hertzberg Carling.

  1. 1. Matematikångest ur ett lärarperspektiv - En studie om hur lärare resonerar kring och hanterar matematikångest hos elever i låg- och mellanstadiet.

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Olivia Hertzberg Carling; [2019-03-08]
    Nyckelord :elev; föräldrar; lärarperspektiv; matematikångest; orsaker; självbild; ålder; åtgärder;

    Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur några lärare i matematik på låg- och mellanstadiet resonerar kring och hanterar elever med matematikångest. En kvalitativ undersökning har gjorts i form av en semistrukturerad intervju med sju lärare. LÄS MER