Sökning: "Olivia Hultkvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olivia Hultkvist.

  1. 1. ”Frågor kommer och de måste få komma” – Lärarperspektiv på sex och samlevnad i årskurs F-3

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Olivia Hultkvist; [2021-09-23]
    Nyckelord :Sex och samlevnad; årskurs F-3; normkritik; lärares språkkompetens;

    Sammanfattning : The present study investigates the views of teachers on sexual education in Swedish primary schools. Recent findings suggest that teachers do not include enough sex educational contents in their teachings and because of that, national curriculums are due to change. However, earlier studies focus mainly on secondary school teachers. LÄS MER