Sökning: "Olivia Karsten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olivia Karsten.

  1. 1. Kommunikatörernas kommunikation : En studie om hur Prime och Hero Kommunikation kommunicerar på Facebook

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

    Författare :Lovisa Andersson Zimdahl; Olivia Karsten; [2015]
    Nyckelord :kommunikationsbyråer; sociala medier; Facebook; strategisk kommunikation; självpresentation;

    Sammanfattning : Abstract   Title: Communicators communication- A study on how Prime and Hero Kommunikation communicate on Facebook  (Kommunikatörernas kommunikation- En studie om hur Prime och Hero Kommunikation kommunicerar på Facebook)   Author: Lovisa Andersson Zimdahl and Olivia Karsten   Tutor: Anne-Marie Morhed   Period: Autumn 2015   University: Division of Media and Communication, Department of Information Science, Uppsala University                                                 Aim: The aim of the thesis is to conduct a study on how the communication agencies Prime and Hero Kommunikation communicate on their Facebook profiles. Furthermore, how are these agencies presenting themselves and what are their purposes of being on the network?   Method/Material: The study is based on qualitative research where the methods of choice are netnografical observations and semi-structured interviews. LÄS MER