Sökning: "Olivia King"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olivia King.

  1. 1. “MAN BLIR INTE CHEF FÖR ATT MAN VILL BLI VALD TILL LUCIA” - En kvalitativ studie om upplevelsen av work-life balance bland kvinnliga chefer i offentlig sektor

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Olivia King; Alma Rydberg; [2021-08-24]
    Nyckelord :Flexibility; Stress; Women; Work-life balance.;

    Sammanfattning : Striking an acceptable balance between work and private life has become a much-discussed concept in recent years. Developments within the labour market and an expectation of increased flexibility have contributed to long working days increasingly being considered the acceptable norm. LÄS MER