Sökning: "Olivia Lind"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Olivia Lind.

 1. 1. Läkande litteratur? : Diskursanalys av begreppet biblioterapi i bibliotekssektorns branschtidskrifter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Olivia Lind; [2021]
  Nyckelord :Biblioterapi; läsning; läsecirklar; bokcirklar; Shared Reading; diskursanalys;

  Sammanfattning : Bibliotherapy as a concept and method has in recent years become increasingly established where, among other things, courses in bibliotherapy have been started. However, there is an uncertainty about the concept of bibliotherapy where some librarians are reluctant to call themselves a therapist. LÄS MER

 2. 2. FYSISK AKTIVITET, PSYKOSOCIALA FAKTORER OCH LIVSKVALITÉ HOS BARN MED ONKOLOGISKA SJUKDOMAR : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Olivia Borgersen; Amanda Lind; [2020]
  Nyckelord :Cancer; Effects; Social cognitive theory; Physical Therapy; Cancer; Effekter; Socialkognitiv teori; Fysioterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna bland barn, där ca 300 barn i Sverige insjuknar varje år. Sociala, psykologiska och fysiska faktorer påverkas negativt hos barn med cancer, vilket i sin tur har en negativ påverkan på barnens livskvalité. LÄS MER

 3. 3. ”Först och främst vill man ju bara att vardagen ska funka”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Olivia Lind; Elsa Lindholm; [2017]
  Nyckelord :Aktivitetsbalans; Yrkesarbetande mammor; Aktivitet; Rekreation; Sömn; Rutiner; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnor i arbetsför, familjebildande ålder är en utsatt grupp då samhällsnormerna säger att kvinnorna borde vara engagerade och duktiga föräldrar samtidigt som de ska vara produktiva i yrkeslivet. Detta leder ofta till komplexa aktivitetsmönster och sällan möjlighet till återhämtning, vilket kan leda till aktivitetsobalans. LÄS MER

 4. 4. Förståelse genom interaktion : En studie av det digitala rekryteringsverktyget Yobber

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Karin Lind; Olivia Nyström; [2017]
  Nyckelord :rekrytering; Yobber; hermeneutik; meningsskapande; konceptuell modell; interaktion;

  Sammanfattning : Yobber är ett webbaserat verktyg för rekrytering som syftar till att lyfta fram personligheten hos den arbetssökande redan i ett tidigt skede i processen. Detta görs genom en strukturerad videointervju som rekryterarna tar del av före cv och personligt brev. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta utifrån målsättning på HVB för ensamkommande ungdomar : En kvalitativ studie utifrån personalens och ledningens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi; Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi

  Författare :Olivia Bodman; Elin Lind; [2016]
  Nyckelord :HVB; ensamkommande ungdomar; målsättning; hantering; uppfattning; kommun; personal; ledning; arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur ledningen och personalen på två olika HVB (hem för vård och boende) för ensamkommande ungdomar i en mellanstor kommun i Mellansverige, uppfattar samt hanterar den målsättning som kommunen har bestämt att verksamheten ska bedrivas i enlighet med.  Studien har den ontologiska ståndpunkten konstruktionism och ett hermeneutiskt förhållningssätt med stöd av fenomenologi och symbolisk interaktionism. LÄS MER