Sökning: "Olivia Matatko"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olivia Matatko.

  1. 1. “Framgångsrika företag lyckas  såklart attrahera medarbetare, men framgången grundar sig i organisationskulturen” : En kvalitativ intervjustudie om ett företags arbete med employer branding.

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Olivia Matatko; Johanna Wermelin; [2020]
    Nyckelord :Employer branding; Arbetsgivarvarumärket; Organisationskultur; Attrahera medarbetare; Behålla medarbetare; Den nya generationens medarbetare; Arbetsmarknad.;

    Sammanfattning : Arbetsmarknaden genomgår en ständig förändring vilket medfört att arbetsgivare inom flera branscher har svårt att hitta potentiella medarbetare med rätt kompetens. Detta har gjort att arbetsgivare i större mån investerat i employer branding, ett arbete som avser att öka arbetsgivares förmåga att attrahera och behålla rätt medarbetare. LÄS MER