Sökning: "Olivia Mellgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olivia Mellgren.

  1. 1. Upplevelser av att handha fall av misstänkt fysisk barnmisshandel : En litteraturstudie ur ett sjuksköterskeperspektiv

    Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

    Författare :Olivia Hörnmark; Olivia Mellgren; [2017]
    Nyckelord :Physical child abuse; nurse; experience; Fysisk barnmisshandel; sjuksköterska; upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan har anmälningsplikt vid misstanke eller kännedom om barnmisshandel. Alla barn ska skyddas från fysiskt våld från förälder eller annan vuxen. Tidiga insatser kan göra skillnad och förhindra konsekvenser som alkohol- eller drogmissbruk och psykisk ohälsa. LÄS MER