Sökning: "Olivia Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Olivia Nilsson.

 1. 1. Towards Female Representation in Peace Negotiations: Comparing the cases of Liberia, Nepal, and Colombia

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olivia Nilsson; [2020]
  Nyckelord :female representation; feminism; Colombia; Nepal; Liberia; comparative study; Social Sciences;

  Sammanfattning : Women’s representation and participation in the forming of peace agreements are argued to have a positive impact on peace. This paper contributes to a deeper understanding of the necessary preconditions for securing women’s representation at the negotiation table. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av icke-invasiva metoder för diagnostik av Helicobacter pylori-infektion : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Olivia Gonzalez Elfwing; Elin Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Stool antigen test; antibody test; urea breath test; polymerase chain reaction; gastritis; Fecesantigentest; antikroppstest; urea utandningstest; polymeraskedjereaktion; gastrit;

  Sammanfattning : Helicobacter pylori-infektion är en av de ledande orsakerna till utvecklingen av maligniteter i ventrikeln. Tillämpning av pålitliga analytiska metoder är därför väsentlig för en korrekt diagnostik och behandling av infektionen. LÄS MER

 3. 3. Integrated Solutions and the Needed Capabilities: A Supplier and Customer Perspective : A Case Study of a Public-Private Business Relationship within the Defence and Security Sector

  Master-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Sara Berglund; Olivia Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Integrated solutions; Capabilities; Defence and Security sector; Public-private business relationship; Supplier and Customer perspective; Integrerade lösningar; Förmågor; Försvars- och säkerhetssektorn; Offentlig-privat samverkan; Leverantörs- och kundperspektiv;

  Sammanfattning : The manufacturing industry has experienced a change in the business environment during the last decade and has started to explore the possibilities of integrating products and services into new bundled offerings. A great deal has been published about this new phenomenon and it is often referred to as integrated solutions. LÄS MER

 4. 4. Att omlokalisera lektionen. En kvalitativ intervjustudie om lärares erfarenheter av ut- omhusundervisning i grundskolans yngre åldrar.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Olivia Nilsson; [2019-07-01]
  Nyckelord :grundskolans yngre åldrar; matematik; naturorienterande ämnen; samhällsoriente- rade ämnen; bild; svenska; värdegrund; natur; formell utomhuspedagogik; didaktiska relationen; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare som arbetar med utomhuspedagogik i grundskolans yngre åldrar (F-3) resonerar kring sina erfarenheter. För att besvara syftet använ- des en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser vid omvårdnad av patienter med intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sara Mocanu Wentland; Olivia Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Intellektuell funktionsnedsättning; litteraturstudie; omvårdnad; sjuksköterskors upplevelser; vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med intellektuell funktionsnedsättning har ett större omvårdnadsbehov än patienter utan intellektuell funktionsnedsättning, eftersom funktionsnedsättningen innebär intellektuella och adaptiva funktionssvårigheter som påverkar de sociala, kognitiva och praktiska förmågorna hos patienten. Patienter med intellektuell funktionsnedsättning är en växande patientgrupp som sjuksköterskor kan möta i alla vårdsammanhang. LÄS MER