Sökning: "Olivia Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Olivia Persson.

 1. 1. Effektivisering av inköp - En applicering av category management i ett nischföretag under tillväxt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olivia Albino; Sara Persson; [2018-08-24]
  Nyckelord :Nischföretag; företag under tillväxt; category management; produktorienterad category management; kundorienterad category management; inköpseffektivsering;

  Sammanfattning : På grund av en ökad konkurrens på marknaden de senaste decennierna har inköpsfunktionens position i företaget stärkts och dess betydelse har ökat. Alla inköpare måste göra en avvägning mellan hög servicenivå och låga lagerhållningskostnader. De som lyckas bäst med detta uppnår en konkurrenskraftig position. LÄS MER

 2. 2. Effekt av strikt lågkolhydratskost på välbefinnande vid viktminskning hos personer med övervikt eller fetma - en systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Rebecca Ericson; Olivia Persson; [2018-06-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Title: The effect of weight loss with a strict low carbohydrate diet onwellbeing in overweigh or obese - a systematic reviewAuthor: Rebecca Ericson and Olivia PerssonSupervisor: Mette AxelsenExaminer: Frode SlideProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’ s thesis in clinical nutrition, 15 hpDate: 2018-03-27Background Overweight and obesity is a growing problem in our society and a weight lossmethod is to eat low carbohydrate diets. Evidens regarding whether moderate or strict lowcarbohydrate diet effects kvalite of life is unclear. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta med hjärtat : En kvalitativ studie angående det ideella engagemang som finns för de ensamkommande unga som har blivit uppskrivna till över 18 år.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Olivia De Lorenzi; Amalia Persson; [2018]
  Nyckelord :unaccompanied children; refugees; volunteer work; medical age assessment; Ensamkommande barn; asylsökande; ideellt engagemang; åldersbedömning;

  Sammanfattning : Studien undersöker volontärers upplevelser kring att ha öppnat upp sina hem för att ta emot en ensamkommande ungdom som blivit uppskriven till över 18 år av Migrationsverket. Studien har fokus på betydelsen av det ideella engagemang som nätverket “Blomman” bidrog med för ensamkommande unga. LÄS MER

 4. 4. Att skapa en gemensam grund : Pedagogers syn på användning av tecken som stöd bland vuxna och barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Olivia Persson; Andrea Berg; [2017]
  Nyckelord :Signs; communication; reciprocity; gestures; language comprehension; dialogue; Tecken; kommunikation; ömsesidighet; gester; språkförståelse; dialog;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka upplevelser och uppfattningar några erfarna pedagoger har kring tecken som stöd samt att få en förståelse för vilken effekt tecken som stöd upplevs ha på språk och kommuniktion bland vuxna och barn i förskolan. Genom frågeställningarna i studien undersöks på vilket sätt några erfarna förskolepedagoger tillämpar tecken som stöd för att främja kommunikationen bland vuxna och barn i förskolan samt vilken inverkan pedagogerna upplever att metoden frambringar. LÄS MER

 5. 5. Är social housing en del av lösningen på Sveriges bostadsproblematik?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Olivia Persson; Sabrin Hayani; [2017]
  Nyckelord :Bostadsbrist; Social housing; Allmännyttan; Stigmatisering; Integration; Social blandning; Segregation;

  Sammanfattning : Sverige är i princip det enda EU-land som inte vill bygga särskilda hyresrätter för resurssvaga hushåll, så kallade social housing-bostäder. Det har länge varit väldigt tabu med anledning att det anses vara stigmatiserande och en bidragande faktor till segregation enligt de svenska politikerna. LÄS MER