Sökning: "Olivia Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Olivia Pettersson.

 1. 1. Konsten att bära grönt : En kvalitativ studie om konsumenters köpbeteende inom hållbart mode

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Olivia Ederlöv; Julia Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; Hållbart mode; Konsumentbeteende;

  Sammanfattning : I Sverige konsumerar och lever vi som att vi har fyra jordklot till vårt förfogande. Hållbarhet är ett ämne vars relevans aldrig varit större än vad det är idag, där tyvärr alltför många tenderar att utesluta detta hållbarhetstänk. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta kvinnor som utsatts för våld i nära relationer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ulrika Norgren; Olivia Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; intersektionellt perspektiv; personcentrerad omvårdnad; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor, i synnerhet våld i nära relationer, är ett allvarligt samhällsproblem som är vanligt förekommande globalt och nationellt. Kvinnor påverkas inte enbart fysiskt utan även mentalt och våldet kan ha kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser. LÄS MER

 3. 3. Högre utbildning, behövs det? : - En diskursanalys om högre utbildnings funktion och betydelse i rekryteringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Olivia Pettersson Walldén; Sarah Kopp; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay presents a study on the function and meaning of higher education within the context of recruitment. The attention was directed towards how employers perceives the role of higher education in the process of recruiting new staff for human resources and recruitment positions and in particular toward the sense making of the relationship between higher education and the persons supposed to be recruited. LÄS MER

 4. 4. Att leda en byråkratisk organisation : -       Med hänsyn till reglering och medarbetarens krav

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Olivia Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Organisationsförändringar; motivation; psykisk ohälsa; situations anpassat ledarskap;

  Sammanfattning : Titel: Att leda en byråkratisk organisation  Syfte: Syftet med denna studie är att förstå hur ledarna av byråkratisk organisation strukturerar sitt arbete och hur de kan fördela arbetsuppgifter på ett smidigt och effektivt vis. Metod: Studiens grundas i en kvalitativ intervjuundersökning med en deduktiv teori och syftar till att förstå en komplex bransch. LÄS MER

 5. 5. Är motiverande samtal ett effektivt verktyg för sjuksköterskors omvårdnad i behandlingen av patienter med diabetes typ II? – En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Olivia Berglin; Jessica Pettersson; [2016-06-03]
  Nyckelord :Motiverande samtal; Diabetes mellitus typ II; Behandling; Livsstilsförändringar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ II är en folksjukdom med negativ utveckling. Behandlingen äruppbyggd på fem hörnstenar: kost, motion, insulin, antidiabetika samt god egenvård.Motiverande samtal(MI) går ut på att genom bekräftelse, öppna frågor, reflektioner ochsammanfattningar kartlägga och stärka individers motivation till förändring . LÄS MER