Sökning: "Olivia Tidström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olivia Tidström.

  1. 1. Hinder hos högstadieelever i hjälpsökande vid psykisk ohälsa : Skolkuratorers perspektiv

    Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Sara Jansson; Kristin Rehnström; Olivia Tidström; [2023]
    Nyckelord :Mental illness; school counselor; middle school students; young people s psychosocial identity; scope of action; Psykisk ohälsa; skolkurator; högstadieelever; ungdomars psykosociala identitet; handlingsutrymme;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka skolkuratorers uppfattning om vad som kan hindra högstadieelever från att söka vidare stöd vid psykisk ohälsa. Författarna önskar även ta reda på vilka begränsningar i handlingsutrymmet skolkuratorer ser utifrån yrkesrollen att hjälpa högstadieelever vidare vid psykisk ohälsa. LÄS MER