Sökning: "Oliwer Falk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oliwer Falk.

  1. 1. MÄTNINGAR: ”DET BÄSTA VI HAR” En diskursanalys av kommunpolitikers värde– konstruktioner av mätningar inom socialnämnden

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Oliwer Falk; Filip Clarin; [2020-01-21]
    Nyckelord :social services; measurements; organization professionalism; occupation professionalism; discourse analysis.;

    Sammanfattning : The purpose of this study was to examine measurements as a knowledge producing, governing and controlling phenomenon within the Swedish social services. This was done through a discourse analysis of municipal politicians’ views on measurements function and value for the management and organization of social services. LÄS MER