Sökning: "Olla Berglund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olla Berglund.

  1. 1. Puckar eller pengar? En fallstudie om när sport och ekonomi möts i budgetprocessen i en elitidrottsförening

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Olla Berglund; Petter Andersson; [2019-08-13]
    Nyckelord :Sport; budget; budgetprocess; elitidrott; ekonomi; logiker; konflikter;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Elitidrottsföreningar befinner sig i en komplex miljö där de måste tahänsyn till både sport och ekonomi vilket kan leda till att konflikter inom organisationenuppstår. Konflikterna synliggörs i budgetprocessen eftersom sporten vill använda resurser föratt nå sportsliga mål men föreningarna har även ekonomiska krav att ta hänsyn till. LÄS MER