Sökning: "Olle Bark"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Olle Bark.

 1. 1. CNN-Based Methods for Tree Species Detection in UAV Images

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorseende

  Författare :Olle Sievers; [2022]
  Nyckelord :Machine Learning; CNN; UAV; Tree Species; Deep Learning; Tree Species Detection; Detection;

  Sammanfattning : Unmanned aerial vehicles (UAVs) with high-resolution cameras are common in today’s society. Industries, such as the forestry industry, use drones to get a fast overview of tree populations. LÄS MER

 2. 2. Skogsmarksutnyttjande på Älvdalens kronopark före 1870 : en kulturhistorisk beskrivning och analys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Maria Nilsson; [2004]
  Nyckelord :Älvdalen; Kronopark; Beskrivning; Analys; Skogsmark;

  Sammanfattning : I norra delen av Sverige levde allmogen på jakt, fiske, boskapsskötsel och byteshandel innan storskiftet på 1800-talet. I Älvdalen levde man på detta sätt fram till ungefär 1870-talet. Åkerjorden var en bristvara och man vistades på fäbodar under sommarhalvåret, där kreaturen gick fritt och betade. LÄS MER