Sökning: "Olle Josarp"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olle Josarp.

  1. 1. Hur har digitaliseringen påverkat redovisningsföretags affärsmodell? - En studie om hur digitaliseringen påverkat affärsmodellen för redovisningsföretag samt redovisningskonsulters arbetsuppgifter och värdeskapande

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Alexander Vallgren; Olle Josarp; [2020-01-31]
    Nyckelord :Digitalisering; affärsmodell; värdeskapande; redovisningskonsult;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Digitaliseringen har länge varit ett fenomen som påverkat redovisningsbranschen. Det digitala arbetssättet har ersatt det tidigare arbetet som skedde med papper och penna och i vissa fall helt automatiserat arbetsprocesser för en redovisningskonsult. LÄS MER