Sökning: "Olle Sernbrandt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olle Sernbrandt.

  1. 1. Kontrollmekanismens bakslag : Kan VD:n utnyttja internt aktieinnehav för att maximera sitt egenintresse via utdelning?

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Anton Carlsson; Olle Sernbrandt; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Background: Within the agency theory the separation between the ownership and the control of the company a central part of how the corporate governance may appear. in the corporate governance it emerge control mechanism in order to control that some interests is provided and to minimize the risk of own benefit maximization. LÄS MER