Sökning: "Olof Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Olof Bengtsson.

 1. 1. Den heliga kulturen- En studie i hur anställda i Svenska kyrkan upplever normativ styrning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Bengtsson; Olivia Persson; Linnea Truedsson; [2022]
  Nyckelord :brand-centred control; normative control; Church of Sweden; organizational culture; organizational values; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Den heliga kulturen - En studie i hur anställda i Svenska kyrkan upplever normativ styrning Seminariedatum: 2 juni 2022 Ämne/kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 hp Författare: Sofia Bengtsson, Olivia Persson, Linnea Truedsson Handledare: Olof Hallonsten Fem nyckelord: brand-centred control, normativ styrning, Svenska kyrkan, organisationskultur, organisationsvärderingar Forskningsfråga: Hur upplever icke-klerikala anställda inom en församling i Svenska kyrkan normativ styrning? Syfte: Studien ämnade bidra till den allmänna debatten kring normativ styrning med ett nytt empiriskt perspektiv, och undersöka hur icke-klerikala anställda inom Svenska kyrkan upplever normativ styrning. Metod: En kvalitativ fallstudie har utförts där åtta semistrukturerade intervjuer har genomförts med personer i icke-klerikala positioner inom en församling i Svenska kyrkan. LÄS MER

 2. 2. Topic Classification for Swedish Podcasts Using Transformers

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Olof Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Variation i revision : En kvantitativ studie om revisorers variation i väsentlighetsbedömningen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Edvin Lingmerth; Gustav Rex; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Magisteruppsats, Civilekonomprogrammet Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, VT 2021 Författare: Edvin Lingmerth och Gustav Rex Handledare: Sven-Olof Yrjö Collin Medbedömare: Elias Bengtsson Examinator: Andreas Jansson Titel: Variation i revison, en kvantitativ studie om revisorers variation iväsentlighetsbedömningen Bakgrund: En grundpelare i dagens revisioner är för revisorn att professionellt bedömaväsentlighet. Väsentlighet är däremot ett komplext begrepp som innefattar flera svårigheter,vilket utgör en problematik av att enskilda revisorer varierar. LÄS MER

 4. 4. En utvärdering av tillförlitligheten i Ekbom- Baks test vid uppskattning av brandmäns VO2max

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

  Författare :Henrik Fagerberg; Carl-Olof Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :Ekblom-Baks cykeltest. Åstrands submaximala konditionstest; VO2max; syreupptagningsförmåga; kondition.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund:Hälsa är starkt sammankopplad med nivå av kondition. Ett sätt att mäta konditionsnivå är att mäta en individs maximala syreupptagningsförmåga (VO2max). Att genomföra ett VO2max-test är både omständligt och dyrt. Inom vården är det istället vanligt att submaximala tester används för att uppskatta VO2max. LÄS MER

 5. 5. FN:s Miljökonferens 1972 i Stockholm : En studie av svensk dagspress

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Viktor Andersson; [2011]
  Nyckelord :UN; UNEP; Stockholm; environmental conference; 1972; Vietnam war; Ingemund Bengtsson; Olof Palme; Hans Blix; work environment; media debate; FN; UNEP; Stockholm; Stockholmskonferensen; 1972; Miljö; Vietnamkriget; Ingemund Bengtsson; Olof Palme; Hans Blix; arbetsmiljö; mediadebatt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER