Sökning: "Olof Enström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Olof Enström.

 1. 1. Clustering and Classification of Time Series in Real-Time Strategy Games - A machine learning approach for mapping StarCraft II games to clusters of game state time series while limited by fog of war

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Olof Enström; Fredrik Hagström; John Segerstedt; Fredrik Viberg; Arvid Wartenberg; David Weber Fors; [2020-10-29]
  Nyckelord :Classification problem; Cluster analysis; Hierarchical clustering; Machine learning; Neural network; Random forest; Real-time strategy; StarCraft II; Time series;

  Sammanfattning : Real-time strategy (RTS) games feature vast action spaces and incomplete information,thus requiring lengthy training times for AI-agents to master them at the level of ahuman expert. Based on the inherent complexity and the strategical interplay betweenthe players of an RTS game, it is hypothesized that data sets of played games exhibitclustering properties as a result of the actions made by the players. LÄS MER

 2. 2. Authentication Using Deep Learning on User Generated Mouse Movement Images

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Olof Enström; [2019]
  Nyckelord :Machine Learning; Authentication; Behavioral Biometrics; Deep Learning; Convolutional Neural Networks;

  Sammanfattning : Continuous authentication using behavioral biometrics can provide an additional layer of protection against online account hijacking and fraud. Mouse dynamics classification is the concept of determining the authenticity of a user through the use of machine learning algorithms on mouse movement data. LÄS MER

 3. 3. Databassynkronisering mellan mobila plattformar : - Hur synkroniseras mobila databaser på bästa sätt?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Ludvig Enström; Olof Dahlbom; [2011]
  Nyckelord :synkronisering databaser smartphone mobil;

  Sammanfattning : Dennauppsatsundersökerhursynkroniseringmellantrevaldaplattformarsdatabaser(iOS,Android,MySQL)kanutföraspåbästasätt.Utifrånvårprimärdatasomärvetenskapligaartiklarskrivnaiämnet,samttidigareforskningochvårsekundärdatasomärvårtexperimentCrossSync,samtenintervjumedFredrikÅlundpåMimer,harvimedettkvalitativtsynsättsettpådeolikabeståndsdelarnasomkrävsförattkunnautförasynkroniseringmellandessaplattformar. LÄS MER