Sökning: "Olof Lundkvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olof Lundkvist.

  1. 1. Onoterade företags inställning till IAS 16

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Fredrik Lovén; Otto Lundkvist; Henrik Kristensen; Olof Sjögren; [2004]
    Nyckelord :IAS 16; Redovisningsprincip; Onoterade företag; Verkligt värde; SOU2003:71; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Vi vill med denna studie lyfta fram de onoterade företagens åsikter och inställningar inför ett eventuellt införande av IFRS även för dem. Detta vill vi göra för att ge en konkret bild av tankegångarna i dessa företag. LÄS MER