Sökning: "Olof Nordberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olof Nordberg.

  1. 1. Polisen: Människan bakom uniformen : En undersökning om hur Polisen i Uppsala länarbetar med att personifiera sitt varumärke

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Olof Nordberg; Ulrika Berg; [2014]
    Nyckelord :Corporate Brand Personality; Varumärkespersonlighet; Personifiering; Varumärke; Värdegrund; Polisen;

    Sammanfattning : I denna uppsats belyses Polisen i Uppsala län ur ett varumärkesbyggande perspektiv med syfte att undersöka om teorier avsedda för företag i konkurrenssituation även kan appliceras på en offentlig myndighet. En kartläggning av Polisen Uppsalas arbete med personifiering av sitt varumärke i sociala media görs genom intervjuer, innehållsanalys och sekundärdata. LÄS MER