Sökning: "Olov Skogelid"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olov Skogelid.

  1. 1. Underväxtens påverkan på produktiviteten och gallringskvalitén hos två gallringsskördare

    Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

    Författare :Olov Skogelid; [2019]
    Nyckelord :underväxtröjning; förröjning; tidsstudie;

    Sammanfattning : Before thinning, there may be a need for undergrowth clearing. This is because the undergrowth can create problems during the thinning operation. If an undergrowth clearing is performed before thinning, the harvester may achieve higher productivity, and the average volume per harvested stem may be a higher. LÄS MER