Sökning: "Olov Timber"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Olov Timber.

 1. 1. Barns smärtskattning vid lustgasbehandling under smärtsamma procedurer

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Gry Andreassen Ekendahl; Olov Timber; [2018]
  Nyckelord :Child; nitrous oxide; pain management; caring; pain measurement; Barn; lustgas; procedursmärta; omvårdnad; smärtskattning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Smärtsamma procedurer i barnsjukvården kan vara en orsak till att barn blir rädda och utvecklar fobier. Flera metoder finns för att minska barns upplevda smärta vid smärtsamma procedurer, en metod är lustgas. Syftet med lustgasen är att blockera receptorer så att känslan av smärta minskar. LÄS MER

 2. 2. Patienternas rätt till information, delaktighet ochrespekt för den egna integriteten under gårond, ursjuksköterskors perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Olov Timber; Minna Norrman; [1990]
  Nyckelord :Nurses’ experience; round; integrity; information; participation; qualitative content analysis; Sjuksköterskors upplevelser; rond; integritet; information; delaktighet; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av gåronden med fokus påinformation, patientens integritet och delaktighet.Metod: Deskriptiv design med kvalitativ ansats. Åtta omvårdnadsansvariga sjuksköterskor påtvå kirurgavdelningar intervjuades. LÄS MER