Sökning: "Olweus"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Olweus.

 1. 1. Ett liv utan mobbning är en mänsklig rättighet : En studie om hur lärare upplever antimobbningsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Caroline Öhlén; Ellinor Andersson; [2019]
  Nyckelord :Antimobbningsprogram; Olweus; KiVa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att jämföra och se hur de olika antimobbningsprogrammen fungerar och vad som skiljer de åt samt hur lärarna upplever dessa antimobbningsprogram. Idag lägger skolor/kommuner enorma pengar på att köpa in material och utbildar sina anställda i hur man förebygger mobbning och kränkande behandling i skolan. LÄS MER

 2. 2. Alla Helsingborgs barn är våra barn och vi ska ta hand om dem tillsammans

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Johansson; Elin Jönsson; [2018]
  Nyckelord :mobbning; grundskola; skolkurator; Olweusprogrammet; förebyggande arbete; samarbete; bullying; primary school; school councelor; Olweus bullying prevention program; preventive work; cooperation;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how the school counselors experience their role in the school when it comes to working against bullying. We also wanted to examine how the cooperation works between school counselors and the rest of the school personnel. LÄS MER

 3. 3. Intervjuer med fritidspersonal om mobbning och hantering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Athena-Stephanie Olsson; [2017]
  Nyckelord :Farstametoden; Fitidshem; Mobbning; Ljungström; Olweus; Olweusmodellen; Åtgärder;

  Sammanfattning : Fritidshemspersonals syn på mobbning och hur det kan hanteras. Syftet med detta arbete är att undersöka vad forskning säger om mobbning och hur det kan hanteras, samt även undersöka fritidspersonals syn på detta problem och hur de hanterar mobbning på fritidshemmet. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter av konflikthantering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Kristofer Eklind; [2017]
  Nyckelord :Konflikthantering; Ledarskap; Mobbning; Relationer;

  Sammanfattning : Abstract Kristofer Eklind (2017), Erfarenheter av konflikthantering. Lärarutbildningen Barn- och ungdomsvetenskap, Malmö högskola 210 hp. Syfte och frågeställningar Syftet är att få en fördjupad förståelse för hur pedagoger arbetar med konflikthantering. LÄS MER

 5. 5. En studie om pedagogers uppfattning om mobbning ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Marika Wärnehult; [2017]
  Nyckelord :Mobbning; Genus; Könsmedveten pedagogik; Traditionella könsroller;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie med syfte att bidra med kunskap om hur pedagoger uppfattar mobbning och genus samt hur hantering av mobbning utifrån ett genusperspektiv sker i förskolan. Det har gjorts sex semistrukturerade intervjuer med pedagoger som har olika förutsättningar, bakgrund och utbildning för att låta de formulera sina åsikter och uppfattningar kring mobbning och genus i förskolan. LÄS MER