Sökning: "Om rådhuset i Lund John Nylund 2006"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Om rådhuset i Lund John Nylund 2006.

  1. 1. Rådhuset i Lund : Varför står rådhuset kvar - trots fullmäktiges beslut om rivning den 29 april 1955?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

    Författare :John Nylund; [2006]
    Nyckelord :Rådhuset; Nyström; Axel; bevaringsprogram; Lund; Art History; Konstvetenskap; Sculpture and architecture; Skulptur och arkitektur; Arts and Architecture;

    Sammanfattning : Den 29 april 1955 beslutade stadsfullmäktige i Lund om rivning av rådhuset vid Stortorget. Beslutet hade föregåtts av en debatt om rivning kontra bevarande som berörde både hög och låg bland stadens invånare. Engagemanget var stort. LÄS MER