Sökning: "Omar Taha"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Omar Taha.

  1. 1. Det Kravfyllda Arbetet : En kvalitativ studie om främjande faktorer för trivsel och att stanna kvar i arbetet vid hög arbetsbelastning

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

    Författare :Truls Nilsson; Omar Taha; [2022]
    Nyckelord :Job satisfaction; workload; demand and control; leadership; social support; nurses; Arbetstrivsel; arbetsbelastning; krav och kontroll; ledarskap; socialt stöd; sjuksköterskor;

    Sammanfattning : Sjuksköterskor blev en hårt utsatt arbetsgrupp på grund av den enorma arbetsbelastningen som vården fick bära på grund av coronapandemin. Denna studie valde att undersöka främjande faktorer för trivsel och att stanna kvar i arbetet vid hög arbetsbelastning. LÄS MER