Sökning: "Omid Hesami"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Omid Hesami.

  1. 1. Likheter och skillnader i arbetssätt mellan svensk och iransk fysioterapi i öppenvård

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

    Författare :Jonathan Hansson; Omid Hesami; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Fysioterapi är nästan lika definierat i hela världen men med avseende på skillnader i kultur, lagar, utbildningssystem osv. är det rimligt att tro att det föreligger skillnader i fysioterapeuternas arbetssätt mellan olika länder. LÄS MER