Sökning: "Omid Manai"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Omid Manai.

  1. 1. How software documentation helps communication in development teams: A case study on architecture and design documents

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

    Författare :Omid Manai; [2019-11-18]
    Nyckelord :documentation; communication; architecture and design documents; software development; knowledge evaporation;

    Sammanfattning : Communication between developers andwithin development teams takes place through various communicationchannels. Software documentation acts as a communicationchannel among software professionals. LÄS MER