Sökning: "Omid Raisi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Omid Raisi.

  1. 1. Metoder för biaskorrigering vid punktskattning av populationsstandardavvikelsen - En jämförande simuleringsstudie vid normalfördelad population

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Omid Raisi; Yohanes Wolde-Senbet; [2021-07-09]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : There are several different methods that aim to correct bias when estimating the population standard deviation for a normally distributed population. It is a topic that over time has been dealt with in a number of different statistical journals. LÄS MER