Sökning: "Omkarakterisering"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Omkarakterisering.

 1. 1. Korrigeringsregeln och principen om rättshandlingars verkliga innebörd - En studie av när omkarakterisering av internprissättningstransaktioner kan ske med stöd av principen om rättshandlingars verkliga innebörd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Chanelle Videll Ersöz; [2021-07-09]
  Nyckelord :Skatterätt; Principen om rättshandlingars verkliga innebörd; Omkarakterisering; Internprissättning; Korrigeringsregeln; Armlängdsprincipen; OECD;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas frågan om när en transaktion som kan bli föremål för tillämpning av korrigeringsregeln kan omkarakteriseras med stöd av principen om rättshandlingars verkliga innebörd. Principen har utvecklats i praxis för att undvika kringgåenden av skattelagstiftning och innebär att domstolen och Skatteverket inte är bundna utav den klassificering som den skattskyldige gett en transaktion, då den skattskyldige annars skulle kunna styra sin beskattning. LÄS MER

 2. 2. Skatteflykt genom koncernbidrag och internprissättning - En studie av skatteundvikande förfaranden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :David Lakatos; [2021]
  Nyckelord :Internprissättning; Koncernbidrag; Skatteflykt; OECD; BEPS; Skatteflyktslagen; korrigeringsregeln. Jari Burmeister. Omkarakterisering av transaktioner. Legalitetsprincipen.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay is about how companies in a community of interest make value transfers between each other in the form of group contributions and transfer pricing. Due to the vagueness of Swedish tax evasion regulations, companies can not directly predict when a transaction is considered tax evasion. LÄS MER

 3. 3. Avkastning från incitamentsprogram som tjänsteinkomst - om finansiella instruments verkliga innebörd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Axel Wahlund; [2016]
  Nyckelord :förfogandeinskränkningar; arbetsinkomst; kapitalinkomst; värdepapper; finansiella instrument; inkomstomvandling; omkarakterisering; omklassificering; genomsyn; verklig innebörd; Skatterätt; incitamentsprogram; differentierad utdelning; tilläggsköpeskilling; delägaraktier; dualistiska skattesystemet; likformighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Employees taking part in incentive programs are offered financial instruments which offer them parts of their employer’s successes. In Swedish tax law, the returns from these instruments are normally taxed as capital income and not as labour income. LÄS MER