Sökning: "Omsorgsetik"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet Omsorgsetik.

 1. 1. VÅLD- ETT NÖDVÄNDIGT ONT FÖR LAGENS LÅNGA ARM? En kvalitativ intervjustudie om polisstudenters syn på våld och kön utifrån egna erfarenheter och upplevelser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Stina Falk; [2020-09-21]
  Nyckelord :Våldsuppfattning; Polisstudent; Att göra kön; Omsorgsetik;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsatsen ämnar att lyfta polisstudenters upplevelser när det kommer till egenskaper/förmågor, våld och kvinnligt/manligt. Fokuset ligger på våldsanvändning, dels för att detta är unikt för polisyrket, samt för att våld i tidigare forskning har ansetts vara en skiljelinje mellan könen. LÄS MER

 2. 2. OSYNLIGGÖR LÄRANDET OMSORGEN I FÖRSKOLAN? – En diskursanalys på hur lärande och omsorg konstrueras i förskolors presentationstexter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Fanny Schmidt-Fahlén; Sara Szepanski; [2020-01-08]
  Nyckelord :Omsorg; omsorgsetik; värdegrund; lärande; utveckling; pedagogisering; förskolning; skolifiering; helhetssyn; diskurs; diskursanalys; förskola;

  Sammanfattning : Syfte: Förskolan tillskrivs traditionellt två olika, konkurrerande uppgifter: Omsorg ochlärande. Begreppen betraktas ofta som förknippade med och beroende av varandra i ettdialektiskt förhållande och som delar av samma helhet. LÄS MER

 3. 3. Barn vill veta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Segel; Therese Kolenko; [2020]
  Nyckelord :livsfrågor; döden; omsorgsetik; förskola; förskolebarn; pedagoger; samtal;

  Sammanfattning : Vår studies huvudsakliga syfte har varit att analysera, tolka och reflektera hur ett urval pedagoger ser på sitt arbete med livsfrågor i förskolan. Anledningen till ämnet har sin grund i vår egen erfarenhet av att ämnet oftast tystas ner och inte pratas särskilt mycket om. LÄS MER

 4. 4. Omsorg, undervisning och dess helhet En kvalitativ studie kring begreppsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Michelle L Krantz; Evelina Holkkola; [2020]
  Nyckelord :barn; dikotomi; förhållningssätt; förskola; förskollärare; omsorg; omsorgsetik; relationellt perspektiv; undervisning;

  Sammanfattning : Abstract Studiens syfte är att undersöka spänningsfältet mellan begreppen undervisning och omsorg, beträffande hur uppdragen tolkas av förskollärare samt huruvida utrymme för närvarande mellanmänskliga möten finns, utifrån våra respondenters upplevda erfarenheter och tankar. Den nya reviderade läroplanen trädde i kraft 2019 och med den en förskola som är mer och mer undervisningscentrerad. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers arbete med gruppkänsla i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nilla Gyllström; Anna Westlake; [2020]
  Nyckelord :förskola; gruppsammanhållning; gruppstärkande aktiviteter; relationell pedagogik; omsorgsetik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolepedagoger ser på och arbetar med trygghet, gruppkänsla och gruppstärkande aktiviteter i förskolans vardag. Undersökningen har genomförts genom kvalitativa intervjuer på två förskolor i Skåne. LÄS MER