Sökning: "Omvårdnad begrepp hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden Omvårdnad begrepp hälsa.

 1. 1. Om jag inte skrattar, gråter jag! : En litteraturstudie om upplevelsen av humor i omvårdnaden ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Albert Brunström; Viktor Mathiasson; [2019]
  Nyckelord :humor; kommunikation; kvalitativ; omvårdnad; patient; personcentrerad vård; travelbee; vårdrelationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humor är ett mångfacetterat begrepp som har en god psykologisk och fysiologisk påverkan på patienterna. Trots sina positiva effekter har humor länge varit ett svårt ämne inom hälso- och sjukvård. Humor i vården handlar bland annat om att lätta upp den allt som oftast allvarliga stämning som kan finnas. LÄS MER

 2. 2. Tar Empatin slut?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lina Svensson; [2019]
  Nyckelord :EMPATHY;

  Sammanfattning : Svensson, L. Tar empatin slut? En litteraturstudie om empatitrötthet. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för vårdvetenskap, 2018. LÄS MER

 3. 3. Den auktoriserade tolkens påverkan på vårdrelationen - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Henny Jonsson; Tilda Peterson; [2018]
  Nyckelord :Auktoriserad tolk; Kommunikationssvårigheter; Patient; Sjuksköterska; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagens mångkulturella samhälle ställer höga krav på sjukvården. Kommunikation är ett viktigt verktyg att bemästra för att kunna bedriva personcentrerad- och patientsäker vård men kan bli problematisk när sjuksköterskan och patienten inte talar samma språk. LÄS MER

 4. 4. Domäner av betydelse för hälsorelaterad livskvalitet hos personer med diabetesfotsår : Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Alexander Ehrs; Ban Abro; [2018]
  Nyckelord :Diabetic foot ulcer; health related quality of life; domains; measuring instruments.; Diabetesfotsår; hälsorelaterad livskvalitet; domäner; mätinstrument.;

  Sammanfattning : Bakgrund diabetes är en allvarlig och vanligt förekommande sjukdom. Av personer som drabbas av diabetes beräknas 15 procent någon gång i livet drabbas av komplikationen diabetesfotsår som ökar risken för infektioner och amputation. LÄS MER

 5. 5. Äldres upplevelse av emotionellt stöd från omvårdnadspersonal och sjuksköterskor - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Agnes Hjertaker; [2018]
  Nyckelord :Emotional support; nursing home; older people; person centered care; registered nurse; literature review.; Emotionellt stöd; personcentrerad vård; sjuksköterska; vård och omsorgsboende; äldre; litteraturöversikt.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världen har en åldrande befolkning och den beräknas öka. Stigande ålder ökar risken att drabbas av sjukdomar vilket kan leda till ett ökat hjälpbehov. Äldre människor är sårbara relaterat till förluster. Denna sårbarhet ökar ytterligare vid flytt till en vård- och omsorgsboende. LÄS MER