Sökning: "Omvårdnad begrepp trygghet"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Omvårdnad begrepp trygghet.

 1. 1. Från tabu till holism: Sjuksköterskors upplevelse av samtal om sexualitet med patienter : - En integrativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Viktória Németh; Helga Törneryd; [2021]
  Nyckelord :upplevelse; samtal; sexualitet; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexualitet och sexuell hälsa tas sällan upp på sjuksköterskeutbildningen, trots dessas betydelse för välbefinnande och livskvalitet. Sjuksköterskor ansvarar, genom sin kompetens i kommunikation och omvårdnad, för att främja välbefinnande hos patienter. LÄS MER

 2. 2. Att överleva sitt barn och fortsätta leva : En litteraturstudie om föräldrars erfarenheter av vård av deras palliativt sjuka barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Isabella Blomqvist; Jeanette Albrektsson; [2020]
  Nyckelord :Children; Experience; Family Centered Care; Palliative Care; Parents;

  Sammanfattning : Background: Every year, 480 families in Sweden are informed that their child is diagnosed with an incurable disease. Everyone involved is affected by the death of a child. When a familymember becomes incurably ill it affects the entire family. LÄS MER

 3. 3. Stöd : En analys av begreppet stöd ur ett omvårdnadsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Isac Månsson; Ebba Nilsson; [2019]
  Nyckelord :begrepp; begreppsanalys; etymologisk utredning; omvårdnad; semantisk analys; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stöd är ett viktigt och centralt begrepp inom omvårdnad, men trots detta finns det en otydlighet kring begreppet och dess betydelse. Sjuksköterskan ska ge stöd både till patienter och närstående och när begreppet är otydligt kan det vara svårt att ge stöd på ett lämpligt sätt. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans personcentrerade förhållningssätt vid akut omhändertagande

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Busan Ljungberg; Rebecka Lundberg; [2018]
  Nyckelord :Akut omhändertagande; Kommunikation; Lidande; Personcentrerad omvårdnad; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund Personcentrerad omvårdnad är en av sjuksköterskans kärnkompetenser och bygger på tre centrala begrepp: patientberättelsen, partnerskapet och dokumentationen. Vid akut omhändertagande på en akutmottagning är patientflödet högt och arbetssituationen för sjuksköterskor är stundtals pressad. LÄS MER

 5. 5. Det yttersta ansvaret - en jämförelse av socialtjänstens ansvar och en förälders ansvar över ett barn med funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nelly Sedergren; [2018]
  Nyckelord :socialrätt; social and welfare law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett barn med funktionsnedsättning kan ansöka om bistånd för att avlasta föräldrarna i vårdnadsansvaret. Vid bedömning om bistånd ska beviljas eller inte, ska beslutsfattaren bedöma föräldraansvarets omfattning. LÄS MER