Sökning: "Omvårdnad begrepp trygghet"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Omvårdnad begrepp trygghet.

 1. 1. Stöd : En analys av begreppet stöd ur ett omvårdnadsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Isac Månsson; Ebba Nilsson; [2019]
  Nyckelord :begrepp; begreppsanalys; etymologisk utredning; omvårdnad; semantisk analys; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stöd är ett viktigt och centralt begrepp inom omvårdnad, men trots detta finns det en otydlighet kring begreppet och dess betydelse. Sjuksköterskan ska ge stöd både till patienter och närstående och när begreppet är otydligt kan det vara svårt att ge stöd på ett lämpligt sätt. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans personcentrerade förhållningssätt vid akut omhändertagande

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Busan Ljungberg; Rebecka Lundberg; [2018]
  Nyckelord :Akut omhändertagande; Kommunikation; Lidande; Personcentrerad omvårdnad; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund Personcentrerad omvårdnad är en av sjuksköterskans kärnkompetenser och bygger på tre centrala begrepp: patientberättelsen, partnerskapet och dokumentationen. Vid akut omhändertagande på en akutmottagning är patientflödet högt och arbetssituationen för sjuksköterskor är stundtals pressad. LÄS MER

 3. 3. Det yttersta ansvaret - en jämförelse av socialtjänstens ansvar och en förälders ansvar över ett barn med funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nelly Sedergren; [2018]
  Nyckelord :socialrätt; social and welfare law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett barn med funktionsnedsättning kan ansöka om bistånd för att avlasta föräldrarna i vårdnadsansvaret. Vid bedömning om bistånd ska beviljas eller inte, ska beslutsfattaren bedöma föräldraansvarets omfattning. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av transkulturell omvårdnad i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Ayan Abdigaadir; Noor Samir Ismail; [2017]
  Nyckelord :Transkulturell omvårdnad; Mångkulturellt samhälle; Sjuksköterskors erfarenheter; Kulturell kompetens; Sverige;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kultur är ett koncept som är individuellt och är även ständigt under förändring. Transkulturell omvårdnad är däremot komplext och innefattar flera begrepp. Att leva i ett mångkulturellt samhälle ställer höga krav på sjuksköterskan att vara flexibel i transkulturella vårdmöten. LÄS MER

 5. 5. “Minska barngrupperna, så man inte har så många barn att skapa anknytning till” Pedagogers uppfattning om, och förutsättningar för en god anknytning vid inskolning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Rosenqvist; Hanna Svensson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte med studien är att undersöka hur pedagoger ser på begreppet anknytning samt vilka förutsättningar de ges för att barnet ska knyta an till dem under inskolning. Hur barnet under denna period lyckas knyta an till pedagogerna är av vikt med tanke på barnets trivsel och välmående på förskolan samt känslan av trygghet. LÄS MER