Sökning: "Omvårdnad operation"

Visar resultat 1 - 5 av 201 uppsatser innehållade orden Omvårdnad operation.

 1. 1. Patientens erfarenhet i väntan på operation : En litteraturöverikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Henrik Andersson; Paulina Andersson; [2020]
  Nyckelord :Operation; patientens erfarenhet; preoperativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att beskriva patienters erfarenhet i väntan på operation. Metod: I studien används en litteraturöversikt av 8 vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod och en induktiv ansats. Vid dataanalysen användes Friberg femstegsmodell. LÄS MER

 2. 2. Kombinera två tjänster : En kvalitativ innehållsanalys om anestessjuksköterskors erfarenheter av kombinationstjänst mellen en operationsavdelning och ambulanssjukvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärandeHögskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärandeHögskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Erika Dahlberg; Patrik Sandberg; [2020]
  Nyckelord :caring; job rotation; job satisfaction; nursing; nurse; anestesisjuksköterska; arbetstillfredsställelse; kombinationstjänst; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Äldre patienters upplevelser av återhämtning efter höftfraktur : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Emma Laxgård; Elin Wiklander; [2020]
  Nyckelord :A literature review; experience; hip fracture; older and patient; Höftfraktur; litteraturöversikt; patient; upplevelse och äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas 18 000 personer av höftfraktur, den vanligaste orsaken är fall. Behandlingen av höftfraktur har utvecklats från att patienter ligger i sträck under flera veckor till operation med mobilisering direkt efter. LÄS MER

 4. 4. Operationssjuksköterskans omvårdnadsansvar i samband med röntgen vid operation

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Maria Avelin; Linn Heimersson; [2019]
  Nyckelord :nursing; responsibility; perioperative; radiation; patient; exposure; omvårdnad; ansvar; perioperativ; strålning; patient; exponering;

  Sammanfattning : Introduktion: I samband med röntgen vid operation föreligger en risk att patienten drabbas av vårdskada. Det ställer krav på att operationssjuksköterskan är välinformerad och har den kompetens som behövs för att optimera röntgenanvändning vid operation. LÄS MER

 5. 5. Att kommunicera utan ord : Specialistsjuksköterskors strategier för att omhänderta postoperativa patienter med annat språk än svenska eller engelska

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sara Gullstén; Simon Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Omvårdnad; Postoperativ avdelning; specialistsjuksköterska; strategier; språkbarriärer; kommunikation; Critical Incident Technique;

  Sammanfattning : Introduktion: En patient som genomgår en operation har många behov. De vaknar upp i en ny främmande miljö där sjuksköterskan ansvarar för att säkerställa patientens mående. Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle med människor med olika bakgrund och språk. LÄS MER