Sökning: "Omvårdnadspersonal"

Visar resultat 1 - 5 av 186 uppsatser innehållade ordet Omvårdnadspersonal.

 1. 1. Äldre personers upplevelser av att flytta från sitt eget hem till särskilt boende : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Malin Thomasson; [2020]
  Nyckelord :Roy Adaption Model; Äldre; särskilt boende; acceptans; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Många äldre personer är eller kommer att bli beroende av hjälp och stöd för att klara sitt dagliga liv, vilket kan medföra behov av att flytta till ett särskilt boende för att ha tillgång till hjälp och omvårdnad under hela dygnet. Syftet med den här litteraturstudien var att beskriva äldre personers upplevelser av att flytta från sitt eget hem till särskilt boende. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadspersonalens riskaversion kontra vårdtagares autonomi på demensboenden - Vad präglar verksamheten?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Jerry Norlin; Tobias Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Social work; Nursing home; Dementia; Risk-aversion; Autonomy; Theory of Reasoned Action TRA ; Socialt arbete; Vård- och omsorgsboende; Demens; Riskaversion; Autonomi; Theory of Reasoned Action TRA ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning inom socialt arbete indikerar att omvårdnadspersonal inom arbetet med äldre människor kan agera i strid med vårdtagares rätt till autonomi i situationer då en potentiell risk för skada uppstår. Syfte: Studiens syften var att: a) undersöka omvårdnadspersonalens förhållningssätt till autonomifrämjande och riskaverta omvårdnadssituationer och b) att använda Theory of Reasoned Action (TRA) för att undersöka vilka faktorer som påverkar personalens intentioner till agerande i dessa situationer. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadspersonalens upplevelser av metoder som förebygger hot och våld inom demenssjukvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Arnel Vejzovic; Emil Åström; [2020]
  Nyckelord :demens; personcentrerad vård; hot och våld; förebyggande åtgärder; omvårdnadspersonal; utlösande faktorer;

  Sammanfattning : Ett växande problem inom sjukvården idag är hot och våld riktat mot omvårdnadspersonal och omvårdnadspersonal som arbetar inom demenssjukvård på särskilda boenden tillhör en av de verksamheter som i störst utsträckning drabbas. I denna studie har omvårdnadspersonalens erfarenheter av metoder som förväntas kunna förebygga eller hantera hot och våld vid vårdande av människor som drabbats av en demenssjukdom studerats. LÄS MER

 4. 4. Nutritionsstödjande omvårdnadsåtgärder vid demenssjukdom.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Lena Rhedin; Susanne Lindberg; Sylvia Locklindh; [2020]
  Nyckelord :Dementia; malnutrition; nursing staff; experiences; nursing interventions; demenssjukdom; malnutrition; omvårdnadspersonal; erfarenheter; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund: I Sverige lever idag 130 000 - 150 000 personer med demenssjukdom och varje år insjuknar ytterligare cirka 25 000 personer. Personer med demenssjukdom har en ökad risk att utveckla malnutrition. Genom olika nutritionsstödjande omvårdnadsåtgärder går detta att förebygga. LÄS MER

 5. 5. Patienters erfarenheter av att vårdas i öppen psykiatrisk tvångsvård

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Helena Lindström; Magdalena Vaattovaara; [2020]
  Nyckelord :Care under Community Treatment Orders; CCC; Patients’ Experiences; outpatient commitment; nursing; qualitative; öppen psykiatrisk tvångsvård; ÖPT; omvårdnad; beskriva; patientens erfarenhet; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stor revision av lagstiftningen för tvångsvård skedde 2008 då lagen om öppen psykiatrisk tvångsvård [ÖPT] tillkom. En av intentionerna med lagstiftningen var att användandet av tvångsåtgärder skulle minska, och patienter som får vård i ÖPT vistas i regel i sitt hem. LÄS MER