Sökning: "Ontologisk trygghet"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Ontologisk trygghet.

 1. 1. Den uppkopplade generationen : -En kvantitativ studie på ensamhet bland 18-35 åringar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Hofréus; Arvid Nilsson Landing; [2024]
  Nyckelord :Loneliness; Social media; Young adults; Ontological security; Gender; Gender socialization; Ensamhet; Sociala medier; Unga vuxna; Ontologisk trygghet; Kön; Genus; Könssocialisation;

  Sammanfattning : Levels of loneliness are high in young adults, meanwhile they are the most connected generations ever through social media. Potential links between loneliness and the increased use of social media is of sociological interest to study. LÄS MER

 2. 2. ”Det känns som en grupp som har blivit väldigt orättvist behandlad av samhället.” : En kvalitativ studie av de professionellas uppfattningar och erfarenheter avseende gymnasielagens betydelse och konsekvenser för de ensamkommande unga vuxna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hussein Al Faham; Linus Rysén; [2024]
  Nyckelord :Gymnasielagen; ensamkommande unga vuxna; de professionella; integration; ontologisk trygghet; strategier;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på hur de professionella, som har erfarenhet av att jobba med ensamkommande unga vuxna som har haft tillfälligt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen, uppfattar gymnasielagens betydelse och konsekvenser för de ensamkommande unga vuxnas integration, känsla av trygghet samt strategier för att hantera gymnasielagens krav. Studien är baserad på semistrukturerade kvalitativa intervjuer med tio professionella. LÄS MER

 3. 3. Utvecklingen av flexibelt arbete och distansarbete : Ur HR-chefers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lovisa Ekstrand; Holger Nilsson; [2024]
  Nyckelord :HR; Human Resources; Flexible work; Remote work; HR-managers; HR; Human Resources; Flexibelt arbete; Distansarbete; HR-chefer;

  Sammanfattning : Flexible work and remote work are new ways of working whose usage has increased during and after the Covid-19 pandemic. This Challenges the traditional ways of working on-site, by offering a new social reality in workplaces and organizations. LÄS MER

 4. 4. “När barnen inte behöver mig längre, tyder det på att det skett en utveckling och målet är uppnått” : - En kvalitativ studie om arbetet på skyddade boenden med fokus på de medföljande barnens behov av kontinuitet i vardagen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Evelina Alhede; Thushana Mohanathas; [2023]
  Nyckelord :“ontological security”; “social work”; “social workers”; “child*”; “adolescent*”; “intimate partner violence”; “domestic violence shelter”; “ontologisk trygghet”; “socialt arbete”; “socialarbetare”; “barn*”; “ungdom*”; “våld i nära relation”; “skyddat boende”;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån kvalitativa intervjuer undersöka hur socialarbetare på skyddadeboenden med barnperspektiv, via rutiner och arbetssätt, tar hänsyn till medföljande barnssociala uppbrott från skola, familj och vänner. Syftet är även att undersöka om rutinerna ocharbetssätten upplevs vara tillräckliga för att bidra till upprätthållning av kontinuitet i demedföljande barnens vardag. LÄS MER

 5. 5. I en tid av terror : En kvantitativ pilotstudie om studenters oro för ett eventuellt terrordåd i Sverige

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Hannah Ljungdahl; Melisa Zilic; [2023]
  Nyckelord :Terrorism; acts of terrorism; trust; fear; worry; media exposure and gender; Terrorism; terrordåd; tillit; oro; mediekonsumtion och kön;

  Sammanfattning : In a time filled with concerns and threats of terrorism, Sweden faces a challenge that demands our full attention. In this critical situation, we have chosen to investigate how students perceive the threat of a potential terrorist attack. LÄS MER