Sökning: "Oona Arvidsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oona Arvidsson.

  1. 1. ”Man måste bli allt – man måste vara mamma, pappa, syskon, man” : En fenomenologisk studie om familjeåterförening för ensamkommande barn i Sverige

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

    Författare :Oona Arvidsson; Alexander Taubert; [2017]
    Nyckelord :Unaccompanied children minors youth; family reunification; family and migration; phenomenology; ambiguous loss reunification; Ensamkommande barn unga; familjeåterförening; familj och migration; fenomenologi; tvetydig separation återförening; Enslige mindreårige asylsøkere; familiegjenforening; familie og migrasjon; fenomenologi; tvetydig tap gjenforening;

    Sammanfattning : Syftet i den här studien har varit att undersöka hur ensamkommande unga i Sverige beskriver sin upplevelse av familjeåterförening och vilken innebörd eller mening familjeåterföreningen har för dem. Vidare har vi haft för avsikt att ta reda på hur ensamkommande unga upplever den förändring som sker när samhällsstödet dras in vid familjens ankomst till Sverige. LÄS MER