Sökning: "Opera kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Opera kommunikation.

 1. 1. "Doktor Glas är som en turkisk såpa" : Om lärares val av litteratur i svenska som andraspråk på gymnasieskolans yrkesprogram

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jenny Eriksson; Lisa Marcusson; [2022]
  Nyckelord :svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats redovisar en kvalitativ studie med syftet att undersöka vad lärare i svenska som andraspråk inom två av gymnasieskolans yrkesförberedande program grundar sina val av litteratur på, samt vad syftet med litteraturläsningen är. Undersökningen består av semistrukturerade intervjuer med sex lärare i svenska som andraspråk, verksamma inom gymnasieskolans yrkesförberedande program, mer specifikt vård- och omsorgsprogrammet samt handels- och administrationsprogrammet. LÄS MER

 2. 2. Integrating gender and environmental issues : A case study on gender mainstreaming within the organisation of WIEGO and their waste management projects in Brazil

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Victoria Nordell; Elin Niklasson; [2021]
  Nyckelord :Waste Management; Environmental Challenges; Gender Mainstreaming; Feminist Political Ecology; FPE; Environmental Justice; Intersectionality; Women’s Empowerment; Gender Equality; Waste Pickers; Waste Picking; Recycling; Informal Sector; Brazil; WIEGO; Climate Crisis; Gender; Avfallshantering; Miljöfrågor; Gender Mainstreaming; Feministisk Politisk Ekologi; FPE; Miljörättvisa; Intersektionalitet; Women’s Empowerment; Jämställdhet; Avfallshanterare; Återvinning; Den informella sektorn; Brasilien; WIEGO; Klimatkrisen; Genus;

  Sammanfattning : The world is facing a global waste crisis due to half of the waste produced not being collected, treated or safely disposed of. Waste not managed in a proper way causes air and water pollution and has negative health and social impacts on people living or working close to the waste. LÄS MER

 3. 3. Att använda minnet av en kung : Historiebruk kring Gustav III

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Niclas Zwettler; [2019]
  Nyckelord :Gustav III; historiebruk; historiekultur; Oscar Levertin; populärkultur; minneskultur; utbildningskultur;

  Sammanfattning : The aim of this master's dissertation is to examine the use of history in relation to Gustav III (1746-1792). A notable historic figure in Swedens history who ruled as king from 1771 until he was murdered in 1792. LÄS MER

 4. 4. Vad operasångare kan lära av skådespeleri

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Operahögskolan

  Författare :Nils Hübinette; [2019]
  Nyckelord :Musik; skådespeleri; opera;

  Sammanfattning : En lärare som var väldigt viktig för mig i ett visst skede under studietiden, var Thomas Lander. Han introducerade de sångtekniska fördelar man kan hämta från talet, eller som han kallar det, det patetiska talet. LÄS MER

 5. 5. Såpoperan ”Glamour” och liv på nätet : En netnografisk och kvalitativ innehållsanalysstudie av en fandom och fandiskussioner på Facebook.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Joanna Durkalec; [2016]
  Nyckelord :den sociala teven; den sociala publiken; fans; fandom; såpopera;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to investigate the soap opera “The Bold and the Beautiful” (Swedish title “Glamour”) and its viewers/fans and to understand on a deeper level how their communication looks like on the social media. The study also discusses partly the aspect of power between the mass media that in some way have an influence on the soap opera and its fans. LÄS MER