Sökning: "Operationalisering kvalitativ metod"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Operationalisering kvalitativ metod.

 1. 1. Bokföringsbrott : - En kvalitativ studie gällande förekomsten av bokföringsbrott bland fåmansföretag

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Raghieed Mecheal; Lollo Suleman; Daniel Swan; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract (SV) Datum: 5 juni 2020   Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp   Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Mälardalens Högskola  Författare: Mecheal Raghieed (97/11/12) Suleman Leah Lollo (98/02/07)                           Swan Daniel (98/11/09)  Titel: Bokföringsbrott - En kvalitativ studie gällande förekomsten av bokföringsbrott bland fåmansföretag Handledare: Ulla Pettersson  Examinator: Rana Mostaghel  Nyckelord:  Bokföring, bokföringsbedrägeri, revision, intressentteorin, legitimitetsteorin, hjälpmedel och  kunskap   Syfte: Syftet med denna kandidatuppsats är att granska grunden till förekomsten av oaktsamma bokföringsbrott. Uppsatsens fokus kommer att kretsa kring vilka hjälpmedel som näringsidkare i fåmansföretag har att tillgå för att kunna sköta bokföringen på egen hand samt huruvida företagarnas kunskapsnivå har en påverkan. LÄS MER

 2. 2. Bakom draperiet : Agenda 2030's roll i verksamhetsstyrningen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Pascal Hamrin Svanborg; Vera Mäkelä; [2020]
  Nyckelord :SDG; Agenda 2030; sustainability; MCS; operationalize; implementing; management control systems; legitimacy; Agenda 2030; hållbarhet; implementering; operationalisering; verksamhetsstyrning; legitimitet.;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie är att beskriva hur svenska industriföretag operationaliserar och implementerar hållbarhet genom Agenda 2030 i företagets verksamhetsstyrning. Frågeställningar Hur operationaliseras Agenda 2030 i den interna målsättningen? Hur implementeras Agenda 2030 i företags verksamhetsstyrning? Har det uppstått någon skillnad i hållbarhetsarbetet sedan Agenda 2030 trädde i kraft? Metod För att besvara studiens syfte har en kvalitativ ansats tillämpats. LÄS MER

 3. 3. Kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag som hybridorganisationer : Hur styrs dessa bolag?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emma Jareving; Cassandra Bäckström; [2020]
  Nyckelord :Management control systems; Kommunala bostadsaktiebolag; hybridorganisation; PAR-ramverk;

  Sammanfattning : Forskningsfråga: Hur används styrning i en hybridorganisation i form av ett kommunalt allmännyttigt bostadsaktiebolag, utifrån PAR-ramverket? Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva och skapa förståelse för hur hybridorganisationer, i form av kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag arbetar med styrning i sina verksamheter, med grund i Merchant och Van der Stedes (2017) PAR-ramverk. Metod: Uppsatsförfattarna har använt sig av en abduktiv forskningsansats, där en kvalitativ studie har genomförts genom intervjuer med sex personer från tre olika kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag. LÄS MER

 4. 4. Går det att odla platser? En explorativ studie över hur utformning och operationalisering i samband med urban odling utifrån kritisk placemaking kan bidra till hållbar stadsutveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Jennie-Ann Olsson Holm; [2019-08-12]
  Nyckelord :Kritisk placemaking; hållbar utveckling; social hållbarhet; hållbar stadsutveckling; urban odling;

  Sammanfattning : Studien tar avstamp i problematiken kring tomrummet mellan visioner om hållbar utveckling och metoder för att uppnå detsamma. Urban odling har under de senaste 15 åren i ökad grad uppmärksammats för dess potential att bidra till hållbar stadsutveckling - ekonomiskt, ekologiskt och socialt (Lang, 2014). LÄS MER

 5. 5. Key Account Management process : En jämförande studie av stora och små företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Rafal Mahdi; Sofia Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Key account management; process;

  Sammanfattning : Titel: Key Account Management process Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi Författare: Rafal Mahdi & Sofia Nilsson Handledare: Akmal Hyder & Zahra Ahmadi Syfte: Syftet med denna studie är att jämföra hur en KAM-process kan skilja sig mellan stora och små företag inom B2B marknad. Datum: 2015-06-03 Metod: Studien bygger på en abduktiv ansats. LÄS MER