Sökning: "Operativ relevans"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Operativ relevans.

 1. 1. Hidden Costs in Offshoring : Theoretical Analysis and Classification

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Pablo Villa Sánchez; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De extra kostnader som följer av offshoringprocesser är ett ämne vars relevans att studera ökar. På grund av att processen innehåller dolda utgifter, därav benämningen dolda kostnader (hidden costs), blir det svårt att predicera den verkliga kostnaden vilket kan ses som en av anledningarna till den ökande reshoringtrenden. LÄS MER

 2. 2. Den strategiska prestationsmätningens utmaningar : En studie i svenska apoteksbranschen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Anton Greko; Rickard Manneklint; [2015]
  Nyckelord :Performance measurement; Strategic alignment; Prestationsmätning; Strategisk linjering;

  Sammanfattning : Titel: Den strategiska prestationsmätningens utmaningar: En studie i svenska apoteksbranschen Författare: Anton Greko & Rickard Manneklint Handledare: Anders Wrenne Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, 15 högskolepoäng Syfte: Syftet med denna studie är att identifiera de utmaningar som finns på olika organisatoriska nivåer med att upprätthålla strategisk linjering med hjälp av prestationsmätning och därigenom bidra till förståelsen kring prestationsmätningens roll i strategisk linjering. Metod: I denna studie har vi använt oss av semistrukturerade kvalitativa intervjuer för att samla in det empiriska materialet, gällande prestationsmätning, strategi och strategisk linjering. LÄS MER

 3. 3. Utbyte av RAP : Ett nordiskt försvarssamarbete från ax till limpa

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Jim Hallander; [2012]
  Nyckelord :Recognized Air Picture; nordiskt försvarssamarbete;

  Sammanfattning : Denna fallstudie bygger på och är ett fall av en gränsöverskridande operativ funktion mellan Sverige och Norge. Utbyte av och idéer kring en gemensam Recognized Air Picture (RAP) har under ett decennium pågått mellan de nordiska länderna Sverige, Norge och Finland. Arbetet har varit en osammanhängande följetong. LÄS MER

 4. 4. Balanced Scorecard ur ett operativt perspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten

  Författare :Malin Fahlvik Svensson; Camilla Hammar; [2011]
  Nyckelord :Balanced Scorecard; Participation; Comprehensibility; Management Control; Operational Relevant; Balanced Scorecard; Delaktighet; Påverkbarhet; Ekonomistyrning; Operativ relevans;

  Sammanfattning : Bakgrund: Balanced Scorecard (BSC) har blivit ett populärt sätt att mäta ett företags prestationer, då det inkluderar både finansiella och ickefinansiella mål och mått. Samtidigt ses styrkortet som ett verktyg för att kommunicera företagets strategi och skapa en förståelse i hela organisationen för vad företaget vill uppnå. LÄS MER

 5. 5. Operationskonst : en insikt om det unika med strategisk relevans

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Patrik Edentoft; [2011]
  Nyckelord :Operational Art; Israel; Lebanon; 2006;

  Sammanfattning : När omvärlden och krigen förändras, kan då den ”traditionella” operationskonsten behållas? I denna uppsats appliceras operativa principer definierade ur den israeliska operationskonsten från tidigare krig på det Andra Libanonkriget 12 juli till den 14 aug 2006. Syftet är att beskriva och diskutera operationskonstens dynamik och förutsättningar. LÄS MER